Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie

    20-089 Lublin
    ul. Sieroca 15

KONTO BANKOWE: 12 1240 1503 1111 0010 0159 7940

Informacja

Lublin, 09 grudzień 2008Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie

20-089 Lublin

ul. Sieroca 15
W wykonaniu dyspozycji art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „prawo zamówień publicznych”, informuję iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie – złożone zostały następujące oferty:


  • CRH Żagiel Auto sp. z o.o. 20-722 Lublin, ul. Roztocze 4


  • CRH Auto sp. z o.o. 20-722 Lublin, ul. Roztocze 4


W związku z powyższym w dniu 09.12.2008 roku za najkorzystniejszą uznano ofertę CRH Żagiel Auto sp. z o.o. i wybrano ją do realizacji.
DYREKTOR

Karol CzachajdaKomentarzy 0
Wysłano 09 Grudnia 2008 przez Piotr Michalik
Ogłoszenie o wynikach rozstrzygnięcia przetargu

Lublin, dn. 13.11.2008 r.

 

Ogłoszenie o wynikach rozstrzygnięcia w przetargu nieograniczonym

na wykonanie przebudowy  pomieszczeń i ocieplenie stropu

w budynku  Domu Dziecka im. J. Korczaka w Lublinie, ul. Sieroca 15

 

 

                Dom Dziecka im. Janusz Korczaka w Lublinie, ul. Sieroca 15 informuje, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy pomieszczeń i ocieplenie stropu w budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka w Lublinie, ul. Sieroca 15 wybrano ofertę Firmy PUBH „Fest-Bud” Robert Gumiela, z siedzibą w Rudnik II 103, 23-213 Zakrzówek,  którą uznano za najkorzystniejszą w przyjętym kryterium wybory (oferta z najniższą ceną spośród ważnych ofert).

           

W przetargu nieograniczonym złożono 11 ofert:

 

Lp.

Nazwa oferenta

1.                  

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Innotech Sp. z o.o., Lublin, ul. Grygowa 23

2.                  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe El-Team S. Burak, Lublin, ul. Nałkowskich 131/66

3.                  

Kontakt K. Dzieńkowski, Lublin, ul. Diamentowa 5

4.                  

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Oddział w Lublinie,  Lublin, ul. Stefczyka 3

5.                  

Hydro-Lux M. Śliczniak, Jakubowice Murowane 45

6.                  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotrex P. Banach, Lublin, ul. Zemborzycka 59 E

7.                  

Zakład Usług Budowlanych i Inwestycyjnych M. Czarnota, Świdnik, ul. Skarżyskiego 1A/5

8.                  

Edach Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sp. Z o.o., Lublin, ul. Zawieprzycka 8F

9.                  

Krysmark Sp. j. A i K. Firysiuk, Lublin, ul. Lipska 7

10.               

Oli Kraska Tomasz, Ostrówek 54, 23-213 Puchaczów

11.               

PUBH Fest-Bud Robert Gumiela, Rudnik II 103, 23-213 Zakrzówek

   

Żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Oferty 3 Wykonawców zostały odrzucone ze względu na niezgodność z specyfikacją istotnych warunków zamówienia na podstawie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zaistniałych błędów nie da się poprawić z zastosowaniem art. 87 ust. 2

 

Zestawienie ofert odrzuconych:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Uzasadnienie faktyczne

1.                  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe El-Team S. Burak, Lublin, ul. Nałkowskich 131/66

Blędy w obmiarach w kosztorysie ofertowym poz 43 i 93, niezgodność materialu poz 107 i 108

2.                  

Zakład Usług Budowlanych i Inwestycyjnych M. Czarnota, Świdnik, ul. Skarżyskiego 1A/5

Bląd w obmiarze poz 44, brak pozycji 88

3.                  

Oli Kraska Tomasz, Ostrówek 54, 23-213 Puchaczów

Blędy w obmiarach poz. 15, 42

 

 

 

Jedynym kryterium wyboru była cena (100 %). Poszczególne ważne ofert uzyskały następującą liczbę punktów w podanym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Innotech Sp. z o.o., Lublin, ul. Grygowa 23

91,45 pkt

3.

Kontakt K. Dzieńkowski, Lublin, ul. Diamentowa 5

85,83 pkt

4.

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Oddział w Lublinie,  Lublin, ul. Stefczyka 3

71,56 pkt

5.

Hydro-Lux M. Śliczniak, Jakubowice Murowane 45

91,42 pkt

6.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotrex P. Banach, Lublin, ul. Zemborzycka 59 E

65,45 pkt

8.

Edach Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sp. Z o.o., Lublin, ul. Zawieprzycka 8F

82,13 pkt

9.

Krysmark Sp. j. A i K. Firysiuk, Lublin, ul. Lipska 7

67,89 pkt

11.

PUBH Fest-Bud Robert Gumiela, Rudnik II 103, 23-213 Zakrzówek

100,00 pkt

 

Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru wybrano ofertę nr 11 Firmy Fest-Bud, jako najkorzystniejszą.

Komentarzy 0
Wysłano 13 Listopada 2008 przez Piotr Michalik
Przetarg

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na wykonanie przebudowy  pomieszczeń i ocieplenie stropu w budynku  Domu Dziecka im. J. Korczaka

w Lublinie, ul. Sieroca 15

 

 

 

Dom Dziecka im. J. Korczaka w Lublinie, ul. Sieroca 15; 20-089 Lublin  ogłasza zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego


na wykonanie przebudowy pomieszczeń i ocieplenie stropu


w budynku Domu Dziecka im. J.Korczaka w Lublinie, ul.Sieroca 15

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy pomieszczeń i ocieplenie stropu w budynku  Domu Dziecka im. J. Korczaka w Lublinie, ul. Sieroca 15. Na zamówienie składa się w szczególności przebudowa pomieszczeń na potrzeby mieszkania dla wychowanków, przebudowa sanitariatu na I p., ocieplenie stropu na strychu budynku.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://ddkorczak.lublin.pl/ lub można ją otrzymać w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego.


3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.


4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


5. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej ani ustanawiał dynamicznego systemu zakupy ani prowadził aukcji elektronicznej.


6. Termin realizacji zamówienia: 35 dni od daty podpisania umowy jednakże nie dłużej niż do dnia 22.12.2008 r.


7. W postępowaniu przetargowym mogą brać udział wykonawcy:

spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


8. Kryteria oceny ofert: cena (100 %).


9. Pracownikami uprawnionym do kontaktów z wykonawcami są: w zakresie spraw technicznych Pan Karol Czachajda, e-mail: ddz3@op.pl tel. (081) 442-94-44; w zakresie spraw proceduralnych Pan Piotr Józefczuk, email piotr_jozefczuk@wp.pl


10. Oferty należy złożyć w sekretariacie Domu Dziecka im. J Korczaka, ul. Sieroca 15, 20-089 Lublin w terminie do dnia 10.11.2008 r. do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2008 o godz. 1515.


11. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni.

 

 

Lublin, dnia 18.10.2008 r.Załączniki do przetargu

Komentarzy 0
Wysłano 20 Października 2008 przez Piotr Michalik
Content Management Powered by CuteNews
© DD im. I. Korczaka | Projekt: danbit.net | Code & Admin: Michał W.